Σκοπός

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
α) Η θεσμική περιφρούρηση και η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, η κατοχύρωση όλων εν γένει των συμφερόντων των προπονητών ποδοσφαίρου στους χώρους εργασίας όπως είναι, τα αθλητικά σωματεία που έχουν τμήματα ποδοσφαίρου και είναι μέλη των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ).

β) Η συνεργασία του Συνδέσμου με Π.Ε.Π.Π. και την Ε.Π.Ο. για την επιστημονική, την τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των προπονητών ποδοσφαίρου που είναι μέλη του Συνδέσμου και την παρακολούθηση της εξέλιξης της άσκησης της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα των προπονητών ποδοσφαίρου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται από τους κανονισμούς Ε.Π.Ο. – UEFA – FIFA.

γ) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεωδών, σύμφωνα με το φίλαθλο πνεύμα και τον κανονισμό περί φιλάθλου ιδιότητος και του κώδικα δεοντολογίας της Π.Ε.Π.Π. και της Ε.Π.Ο..

δ) Η συμβολή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ζωή του τόπου και στην πνευματική και κοινωνική ανύψωση των προπονητών ποδοσφαίρου.

ε) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου και η προστασία των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τους κανονισμούς Π.Ε.Π.Π., Ε.Π.Ο., UEFA και FIFA.

στ) Η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του κλάδου και η με κάθε νόμιμο μέσο, διεκδίκηση των δικαιωμάτων των προπονητών ποδοσφαίρου και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

ζ) Η συνεργασία με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, η ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη συνεργασίας για την διάδοση της προπονητικής στο άθλημα του ποδοσφαίρου, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τους κανονισμούς Π.Ε.Π.Π., Ε.Π.Ο., UEFA και FIFA.

η) Ο σεβασμός και η αποτροπή κάθε παραβίασης του Καταστατικού του Συνδέσμου, των καταστατικών, κωδίκων, κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των Π.Ε.Π.Π., Ε.Π.Ο., FIFA και UEFA, η διασφάλιση ότι όλα τα παραπάνω, γίνονται σεβαστά από τα μέλη του, καθώς και ότι τα μέλη του συμμορφώνονται με αυτά.