Πιστοποιητικά – διπλώματα προπονητών

 1. Διαδικασία και προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών UEFA/ΕΠΟ

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής προπονητών UEFA Α

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει και στις τρεις φάσεις της σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οικεία ΕΠΣ
 2. Καταβολή παραβόλου 200 € (100 € υπέρ ΕΠΟ και 100 € υπέρ ΕΠΣ)
 3. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής προπονητών UEFA Β

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει και στις δύο φάσεις της σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα της σχολής.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οικεία ΕΠΣ
 2. Καταβολή παραβόλου 150 € (50 € υπέρ ΕΠΟ και 100 € υπέρ ΕΠΣ)
 3. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής προπονητών UEFA C

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα δύο μαθήματα ή και στα δύο εφόσον το ένα μάθημα έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 4 και άνω.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οικεία ΕΠΣ
 2. Καταβολή παραβόλου 100 € (50 € υπέρ ΕΠΟ και 50 € υπέρ ΕΠΣ)
 3. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης σχολών UEFA/ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ.

 1. Βεβαίωση παρακολούθησης σχολής UEFA/ΕΠΟ

Όσοι προπονητές είναι στο στάδιο της αξιολόγησής τους διατηρούν το δικαίωμα -με αίτημά τους στο αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ή στην οικεία ΕΠΣ- να παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης της σχολής, προσκομίζοντας, παράλληλα, απόδειξη κατάθεσης παραβόλου αξίας 70 €, θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλουν τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικού παρακολούθησης στους λογαριασμούς που διατηρούν οι ΕΠΣ. Αντιθέτως, τα παράβολα για τη βεβαίωση παρακολούθησης σχολής κατατίθενται αποκλειστικά στο ταμείο της ΕΠΟ ή στο λογαριασμό που τηρεί η ΕΠΟ στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637).

 1. Διαδικασία έκδοσης διπλώματος προπονητή σχολών Ε.Π.Ο. κατηγορίας (UEFA-C, UEFA-B, UEFA-A, UEFA-PRO)

Αφορά όλους τους προπονητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις παραπάνω σχολές προπονητών.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτημα του προπονητή μέσω mail (proponites@epo.gr) ή μέσω Ε.Π.Σ.
 2. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)